Vzdělávací akce

Vzdělávací programy Odborné dovednosti IT dovednosti Jazykové dovednosti Měkké dovednosti

Cost-benefit analýza investičních projektů fondů EU

 Obsah definice pojmu, zásady zpracovánífinanční plánfinanční analýza vyjádření

Genderové rozpočtování

  Obsah Genderové rozpočtování a principy financování zfondů EU (zkušenosti u období

Nejčastější pochybení při zadávání VZ

 ObsahZákladní zásady.Stanovení předpokládané hodnoty, nedovolené rozdělení předmětu

Účetnictví pro oblast řízení a kontroly v rámci SF EU I

 Obsah Úvod do problematiky:základní pojmy z oblasti účetnictví a kontrolyfáze projektového

Veřejná podpora ESIF 2014 - 2020

 Obsah Obecné znaky veřejné podpory, definice základních pojmů   Legislativa ČR, EU

Motivace zaměstnanců

 Obsah leadership a motivaceorganizační kultura a motivacena řešení zaměřená organizační

Aktualizační seminář k VP Veřejné zakázky I

 ObsahKontrola veřejných zakázek z hlediska poskytovatele dotace.Časová dotace8 hodin (u prezenční

Studie proveditelnosti investičních projektů fondů EU

 Obsah definice pojmu, zásady zpracováníspolečenský a legislativní rámec projekturozsah

Zadávací dokumentace, kvalifikace, nabídka

Obsah Detailní výklad zaměřený na vymezení zadávacích podmínek včetně následného posouzení

Time management

ObsahTime management - generace organizování časuPřínos time managementu Stanovování cílůDůležitost

Projektové řízení v rámci fondů EU

 ObsahSeminář je zaměřen mimo jiné na praktické ukázky v rámci projektového řízení.

Trestné činy proti majetku a proti pořádku ve věcech veřejných

Tento AS není určen pro právníky, kteří se zabývají trestním právem a kteří očekávájí

Týmová spolupráce

Obsah tým jako stavební jednotka ministerstvatvorba efektivního týmutýmové role a jak je lze identifikovatvztahy

Strategické řízení

 Obsah základy strategického řízení/vedení, proces řízení v organizační struktuře,

Personální řízení

 Obsah základní typy firemní kultury, znaky firemní kulturyvýznam řízení lidských zdrojůpersonální

Koučing a jeho uplatnění v praxi pro vedoucí zaměstnance

Obsahkoučing (základní principy a přístup)modely koučingu (manažerské styly a jejich využití

Hodnocení zaměstnanců

Obsah význam a typy hodnocení příprava hodnoceného i hodnotitelejak efektivně vést hodnotící

Komunikace

Obsah Definice komunikaceKomunikace jako proces, složky procesu komunikaceVliv účastníků na proces

Asertivní komunikace pro vedoucí zaměstnance

ObsahSeminář je zaměřen na asertivní komunikaci pro vedoucí zaměstnance. Typy sociální komunikacePrincipy

Asertivní komunikace

Obsah Typy sociální komunikacePrincipy asertivní komunikaceAsertivní desateroAsertivní právaManipulativní

Publicita projektu, prezentace a mediální komunikace

Obsah Publicita jako základní nástroj prezentace výsledků projektů,Stručné shrnutí seznamu základních

Efektivní vyjednávání

Obsah Zásady efektivního projevuVyjednávání, způsoby vyjednávaní a zásadyPříprava, základ

Efektivní vyjednávání pro vedoucí zaměstnance

ObsahSeminář je zaměřen na efektivní vyjednávání pro vedoucí zaměstnance. Zásady efektivního

Emoční inteligence

Obsah Emoční inteligence – významEmoční kompetence, struktura klíčových kompetencí EISrovnávání

Emoční inteligence pro vedoucí zaměstnance

ObsahSeminář je zaměřen na emoční inteligenci pro vedoucí zaměstnance. Emoční inteligence –

Prezentační dovednosti a přesvědčivá argumentace

 Obsah Cesta k vytvoření dobré prezentace - cíl a smysl prezentace, struktura informací,

Prezentační dovednosti a přesvědčivá argumentace pro vedoucí zaměstnance

ObsahSeminář je zaměřen na prezentační dovednosti a přesvědčivou argumentaci pro vedoucí zaměstnance.

Duševní hygiena a stres management

 Obsah Základní pojmy (zátěž – stres, workoholismus, syndrom vyhoření), příznivé a

Duševní hygiena a stres management pro vedoucí zaměstnance

ObsahSeminář je zaměřen na duševní hygienu a stres management pro vedoucí zaměstnance. Základní

Time management pro vedoucí zaměstnance

ObsahSeminář je zaměřen na time management pro vedoucí zaměstnance.Time management - generace organizování

Vedení porad

Obsah Typy poradRole účastníků porady, zásady pro účast na poradě, příprava poradyŘízení

Delegování úkolů

Obsah Definice delegováníVýhody a nevýhody delegováníBariéry delegováníSprávné zadávání

Základy účtování a kontroly projektových výdajů

Obsah 1.    Úvod do problematiky Pojmy z oblasti účetnictví a kontroly

Příklady dobré praxe evaluačních metod

Obsah1. den: prezentace evaluačních metod, diskuse ohledně jejich využití pro jednotlivé typy evaluací,

Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA

Obsah Oblast EIA Stručná historie legislativy EIA v ČRTypy záměrů, které podléhají postupům

Nediskriminace

Obsah Ochrana před diskriminací a rovné příležitosti: teoretickávýchodiska a právní úprava.Úvod

Veřejné zakázky - novela ZVZ účinná od 1. 1. 2014

 Obsah Zvýšení současných limitů pro povinný postup podle ZVZ.Zavedení nového mechanismu,

Plánování a organizace evaluací - vybrané otázky

 Obsah Plánování evaluací: Systém organizace evaluací ve veřejné správě Evaluační

Problematika zdravotního postižení

Obsah Informace o ex-ante kondicionalitách (ve vztahu k OZP)Úmluva o právech OZP – význam a

Problematika rovných příležitostí

Obsah Obecný úvod •          Úvod – informace o ex-ante

Angličtina EU dokumentů

 Aktualizační seminář je doporučen pro účastníky, kteří již úspěšně absolvovali nejméně

Zákon o veřejných zakázkách z pohledu nového občanského zákoníku

Obsah NOZ – vybrané otázky Kogentnost, dispozitivnostPrávní jednání (platnost a neplatnost právních

Prevence korupce v souvislosti s čerpáním dotací z fondů EU

 ObsahÚvod do problematiky korupce, korupce v České republice - Mediální prezentace korupce

Řešení nesrovnalostí a porušení rozpočtové kázně

 Obsah Šetření nesrovnalostí dle MFTK: Postup v případě podezření na porušení rozpočtové

Asertivní komunikace pro CzechInvest

Obsah Typy sociální komunikacePrincipy asertivní komunikaceAsertivní desateroAsertivní právaManipulativní

CBA a Studie proveditelnosti

 Obsah definice pojmu, zásady zpracováníspolečenský a legislativní rámec projekturozsah a

AS: Osobnostní rozvoj a komunikační dovednosti pro zaměstnance IS NSRR

 ObsahPrezentační dovednosti a přesvědčivá argumentaceDuševní hygiena a stres managementKonflikty

Konflikty a jejich zvládání pro vedoucí zaměstnance

ObsahSeminář je zaměřen na konflikty a jejich zvládání pro vedoucí zaměstnance. Typy konfliktu,


Právě se nacházíte: Hlavní stránka > Vzdělávací akce